English version   
                เกี่ยวกับเรา

บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจีสติ๊ก จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2536 โดยเริ่มเปิดดำเนินการและให้บริการแก่ลูกค้าทางด้านการจัดเก็บสินค้าในแบบคลังทัณฑ์บน บริษัทจัดตั้งโดยกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันยาวนาน จนทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จนกระทั่งปี พุทธศักราช 2547 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยมีการเพิ่มทุน และการขยายงานเพื่อรองรับงานบริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เฟรนลี่โกลบัล โลจีสติ๊ก จำกัด มาเป็นบริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจีสติ๊ก จำกัด ซึ่งให้บริการด้านนำสินค้าลงหรือขึ้นจากท่าเรือ และทางอากาศ   การให้บริการการขนย้าย การเป็นตัวแทนในการจองสายเรือ หรือเครื่องบิน รวมถึงการวางกลยุทธ์สำคัญในขั้นตอนต่างๆ นอกเหนือจากการให้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บน และคลังสินค้าธรรมดา ซึ่งมีพื้นที่รองรับถึงกว่า 20,000 ตารางเมตร ทั้งหมดเพื่อที่จะมุ่งเน้นการให้บริการและให้ผลลัพธ์ที่เหนือระดับแก่ลูกค้า จนได้รับมาตรฐานการรับรองจาก  ISO 9001:2000
กดปุ่มเล่นเพื่อชมวีดีโอ  
     
   
Home PageContact USSite Map Copyright © 2007-2009 Friendly Groups Logistics. All Rights Reserved.
logistic,logistics,friendlygl,friendly groups,fgl,friendly groups logistics,transportation,customs brokerage,freight management,warehousing,supply chain solutions,case studies,shipping,โลจีสติ๊ก,เฟรนลี่ กรุ๊ปส์ โลจิสติ๊ก,คลังสินค้า,บริการขนส่ง,นำเข้า,ส่งออก