ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์

  • ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์

    ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์

     

    เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือ SE Biz ทุกท่าน เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพร จากท่านประธาน สมใจนึก เองตระกูล เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562